Essilor Logo

Polityka Prywatności Essilor

1. Administratorem Danych Serwisu varilux.pl jest Essilor Polonia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy (XVI Wydział GospodarczyRejestrowy) pod nr KRS: 0000120470, NIP: 634-012-58-44, REGON: 271008247.

2. Przy korzystaniu z Serwisu, każdorazowo gdy użytkownik przekaże administratorowi jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają nam na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje, uzyskane od Użytkownika niezależnie od tego, czy ma to zwia zek z przegla daniem lub korzystaniem z usług lub funkcjonalności Serwisu, Uz ytkownika be da dotyczyć postanowienia niniejszej Polityki Prywatnos ci, Polityki Plików Cookie, które obowia zuja przez cały czas i z którymi Użytkownik powinien sie zapoznać, aby mieć pewność że użytkownik się na nie zgadza. 

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z Serwisu do celów określonych w niniejszej Polityce.

4. Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji moz e oznaczać, że nie be dzie możliwe zarza dzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług doste pnych za pośrednictwem Serwisu.

5. Dane osobowe podane podczas telefonicznej lub elektronicznej (mailowej) rejestracji są zbierane i wykorzystywane w celu:

- Identyfikacji jako Użytkownika Serwisu oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do funkcji i usług Serwisu;

6. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, anulowania i sprzeciwu dotyczących jego danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@essilor.com.pl

7. Dane Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom.

8. Dane będą przechowywane do momentu usunięcia konta Użytkownika w serwisie lub przez okres określony w przepisach prawa. Po tym czasie Administrator usuwa dane.